Julia Meester, adviseur werving en selectie
Mirjam Buisman, adviseur werving en selectie
Patrick Crielaers, praktijkadviseur
Jacqueline Blom, adviseur werving en selectie
Marlies van der Vooren, directeur Dental Care Professionals
Nicole Roskamp, HR adviseur
Viviana Poort, adviseur werving en selectie
Katja Siegers, HR-adviseur
Laura van der Laan, adviseur werving en selectie
Rosanne Brakelé, adviseur werving en selectie

Algemene voorwaarden Werving en Selectie

Artikel 1 Werkingssfeer

a. Werving en selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij Dental Care Professionals
(hierna te noemen DCP) één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door DCP bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.
b. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door DCP geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als detacheringskracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
c. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door DCP aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 18 maanden na die introductie - al of niet na intrekking van de opdracht in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daar aan gelieerde onderneming werkzaam is.
d. Indien een door DCP geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn dient opdrachtgever DCP hier binnen een werkdag na ontvangst van het CV per e-mail van op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever verzuimt dit binnen een werkdag te melden dan dient opdrachtgever aan te tonen dat de kandidaat reeds eerder bekend was. Indien opdrachtgever ondanks het feit dat kandidaat reeds bekend was, toch gebruik maakt van de diensten van DCP, bijvoorbeeld voor het plannen van gesprekken door DCP, is het volledige honorarium verschuldigd, tenzij van te voren anders overeengekomen. Indien opdrachtgever niet tijdig meldt dan wel niet aan kan tonen dat kandidaat reeds bekend was en kandidaat wordt geplaatst, is het honorarium verschuldigd.
e. Indien een opdrachtgever een door DCP geïntroduceerde kandidaat in dienst neemt, zonder DCP daarvan op de hoogte te stellen, is het dubbele honorarium verschuldigd.

Artikel 2 Honorarium

Bij een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht wordt door DCP aan opdrachtgever het honorarium zoals vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Zie artikel 1e voor een uitzondering op dit honorarium.

Artikel 3 Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan DCP verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen DCP en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 4 Informatieplicht

De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan DCP de gegevens te verstrekken betreffende het aantal contracturen en de startdatum van de door DCP geselecteerde kandidaat.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid

DCP is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door DCP geselecteerde kandidaat een overeenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze overeenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. DCP aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door DCP is aangedragen.

Artikel 6 Geheimhouding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door DCP voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCP aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan DCP een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van DCP om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Facturering en betaling

a. Het honorarium bij een werving en selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefaseerd gefactureerd, conform de bepalingen in de offerte.
b. De betalingstermijn van door DCP verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens DCP op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien na een eerste betalingsherinnering binnen 14 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden wordt de factuur verhoogd met € 25,00 administratiekosten.
c. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan DCP een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan DCP de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 8 Garantieregeling

a. Indien het dienstverband van een door DCP bemiddelde kandidaat wordt beëindigd voordat de laatste facturatietermijn is afgelopen, zal het resterende deel van het honorarium niet in rekening worden gebracht. DCP zal dan naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven. Indien deze kandidaat in dienst treedt van de opdrachtgevers zal slechts het nog niet eerder gefactureerde deel van het honorarium in rekening worden gebracht.
b. Indien een door DCP bemiddelde kandidaat binnen 400 contracturen na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal DCP, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DCP heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, kosteloos en nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.
b. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij DCP binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
c. Indien een door DCP in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt is DCP van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

Artikel 9 Einde opdracht

Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door DCP of de opdrachtgever en - indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens DCP m.b.t. door DCP bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 10 Rechtskeuze en geschillen

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van DCP worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.
Workshop Gespreksvaardigheden

Tijdens de workshop Gespreksvaardigheden, op vrijdagmiddag 27 september, leert u hoe u in gesprekken met medewerkers uw doelen kunt behalen met behoud van de relatie.
KRT-punten: 3
Meer informatie?

Workshop Gespreksvaardigheden

Volg ons
Kick Off Teamsessie

Heeft u net een praktijk overgenomen? Een nieuwe vestiging geopend? Of zijn er veel personeelswisselingen geweest? Met de Kick Off Teamsessie maakt uw team een gedegen start voor een fijne en goede samenwerking!

• Elkaar (nog) beter kennen
• Missie, visie en kernwaarden
• Normen, waarden en omgangsvormen
• Sterktes en zwaktes van het team in kaart
• Teamdoelen, inclusief plan van aanpak
Meer weten? Bel Katja Siegers op 035 6959511 of mail

hr@dcprofs.nl

Contact
Herenstraat 43
1404 HC Bussum
Telefoon:    035 6959501
Email:          info@dentalcareprofessionals.nl

Volg ons

© Copyright 2019 Dental Care Professionals Contactgegevens
OTYS Recruiting Technology