Julia Meester, adviseur werving en selectie
Mirjam Buisman, adviseur werving en selectie
Patrick Crielaers, praktijkadviseur
Jacqueline Blom, adviseur werving en selectie
Marlies van der Vooren, directeur Dental Care Professionals
Nicole Roskamp, HR adviseur
Viviana Poort, adviseur werving en selectie
Katja Siegers, HR-adviseur
Laura van der Laan, adviseur werving en selectie
Rosanne Brakelé, adviseur werving en selectie

Werken in tijden van corona: veelgestelde vragen

Laatste update: 29/04/2020
De recente ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de maatregelen die de overheid neemt op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak zijn ongekend, verregaand en met verstrekkende gevolgen. Wij merken dat bij onze opdrachtgevers veel vragen leven omtrent ziekmeldingen in coronatijd. In dit blog vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Mag ik van mijn werknemer verlangen op afwijkende tijden te werken?
Ja, dat mag, tenzij in de arbeidsovereenkomst expliciet werktijden zijn genoemd. Indien dat het geval is, staat er vaak wel bij dat er in overleg kan worden afgeweken van deze werktijden. We raden aan om eventueel afwijkende werktijden in goed overleg met de werknemer te bepalen en samen te zoeken naar mogelijkheden. Het is in ieders belang dat de praktijk weer goed draait.

Mag ik van mijn werknemer vragen om afwijkende taken te vervullen in verband met de coronamaatregelen?
Ja, dat mag. Meestal wordt in de arbeidsovereenkomst aangegeven dat werknemer zich verplicht ook andere werkzaamheden te verrichten dan die welke tot normale uitoefeningen van zijn functie behoren, indien deze redelijkerwijze van haar verlangd kunnen worden. Ook hier geldt: in verband met corona mag er niet alleen van werkgevers, maar ook van werknemers extra inspanning verwacht worden. Als er maar goed gecommuniceerd wordt, dan blijkt er vaak veel mogelijk te zijn.

Kan ik mijn medewerker laten testen op corona?
Ja dat kan. Voor zorgmedewerkers in de mondzorg zijn testen beschikbaar. Alle GGD’s hebben hiervoor een testfaciliteit ingericht en voldoende testafname-capaciteit om zorgmedewerkers met ziekteverschijnselen van COVID-19 te testen. 

Zorgmedewerkers kunnen naar hun regionale GGD gaan voor een testafname als:
Zij meer dan 24 uur klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben.
Én zij door een bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts zijn doorverwezen en aangemeld zijn bij de GGD.

Totdat de testuitslag bekend is:
Medewerkers met koorts: thuisblijven.
Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuis blijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zodat de medewerker de patiënt niet besmet. 

Als testuitslag bekend is:
Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/

Mag ik mijn werknemer vragen of hij/zij corona heeft bij een ziekmelding?
Nee, u mag werknemers niet vragen naar het ziektebeeld. De kans is groot dat hij/zij het u in dit geval spontaan vertelt, omdat het zo'n bijzondere situatie is. Let op: hoewel het om een buitengewone situatie gaat, is het ook bij de bestrijding van het coronavirus niet toegestaan om gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers te registreren. 

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, maar hij/zij heeft geen of milde klachten en is in staat om te werken. Mag ik hem/haar als ziek registeren?
Nee, dat mag niet. De GGD zal uw werknemer adviseren om thuis te blijven. Kijk of uw werknemer kan thuiswerken. In de tandheelkunde is dat meestal niet mogelijk. In dat geval kunt u mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Meer informatie hierover kunt u vinden in dit blog

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, heeft klachten en kan daardoor niet werken. Mag ik hem/haar als ziek registeren?
Ja. als uw werknemer besmet is en door de klachten te ziek is om te werken, kunt u hem/haar als ziek registeren. 

Mag ik mijn overige werknemers informeren over welke collega besmet is met het coronavirus?
Nee, dat mag niet. Conform de privacywetgeving mag u geen gegevens over de gezondheid van werknemers delen met andere werknemers binnen uw organisatie. Ook als uw werknemer zelf aangeeft dat u deze informatie mag delen met anderen, is het op grond van de privacywetgeving niet toegestaan dit te doen. Mogelijk zijn er uitzonderingsgevallen denkbaar waarbij, ter bescherming van de gezondheid van uw werknemers, maatregelen moeten worden getroffen waaruit zou kunnen worden afgeleid welke werknemer besmet is met het coronavirus. Denk aan het naar huis sturen van desbetreffende besmette werknemer wanneer deze verkoudheids- of griepverschijnselen heeft. Op dit moment is er vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens of het RIVM nog geen concrete uitwerking van gevallen waarvoor dit geldt. 

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten; mag ik hem/haar als ziek registeren?
Nee, verkoudheid is geen reden voor een ziekmelding. Kijk naar de thuiswerkmogelijkheden. Is thuiswerken geen optie? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Als uw werknemer zieker wordt en koorts krijgt (38 graden of hoger) dan is de werknemer waarschijnlijk niet meer in staat om vanuit huis werkzaamheden te verrichten. In dat geval kunt u de werknemer als ziek registeren. 

Mijn werknemer kan thuis niet werken, maar wil toch thuisblijven omdat hij/zij bang is het coronavirus op te lopen. Mag ik hem/haar als ziek registeren?
Nee. Preventief thuisblijven zonder klachten bij een veilige werksituatie is hiervoor geen geldige reden. Ga met de werknemer in overleg en licht toe welke maatregelen genomen zijn in de praktijk om eventuele besmetting te beperken. heeft u de zorgen van uw werknemer daarmee niet weggenomen, dan kunt u samen bespreken of er vakantiedagen opgenomen kunnen worden. Als u er dan nog niet uitkomt en uw werknemer komt niet naar zijn/haar werk, dan is er mogelijk sprake van werkweigering. Of er sprake is van werkweigering hangt echter af van alle omstandigheden en dient dus per geval beoordeeld te worden.

De praktijk is gesloten. Mijn werknemers zitten hierdoor thuis. Nu is er iemand ziek geworden. Kan ik hem/haar als ziek registreren?
Ja. Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, kunt u hem/haar als ziek registeren.

Wat als de partner of kinderen van mijn werknemer ziek zijn en thuis verzorgd moeten worden. Mag ik mijn werknemers dan als ziek registeren?
Nee, maar de Wet Arbeid en Zorg bepaalt dat de werknemer recht heeft op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar tegen 70% van het loon (maar tenminste het voor hem/haar geldende wettelijke minimumloon). 

Mijn werknemer heeft vakantieverlof opgenomen, maar door de huidige omstandigheden is de vakantie geannuleerd. Mijn werknemer wil het vakantieverlof intrekken, maar ik heb minder werk. Ik wil de werknemer houden aan het van tevoren overeengekomen verlof. Mag ik dat doen?
Ja. U stelt op verzoek van de werknemer de vakantie vast. U hoeft niet te accepteren dat er alsnog gewerkt wordt. Alleen als de werknemer ziek zou zijn, zou het hem/haar geen dagen kosten. Advies is wel om in het kader van goed werkgever- en werknemerschap met elkaar in gesprek te gaan en te proberen tot een oplossing te komen die voor beiden werkt.

Moet ik in verband met corona extra maatregelen treffen voor zwangere werknemers?
Nee. Het RIVM geeft aan dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken. Uiteraard gelden de speciale regels vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voor zwangere werknemers wel.

Wat moet ik met lopende en nieuwe (re-integratie)trajecten?
De meeste consulten bij bedrijfsarts of arbodienst vinden tot nader order telefonisch plaats in plaats van fysiek. De bedrijfsarts blijft analyses en adviezen uitbrengen en als werkgever heeft u de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege (de maatregelen rondom) het coronavirus niet in staat bent om voor individuele werknemers een (re-integratie)traject uit te voeren, bijvoorbeeld omdat uw praktijk gesloten is. Maak hier duidelijk notitie van in uw eigen dossiervoering, zoals in het Plan van Aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? Probeer creatief te zijn en kijk wat mogelijk is, voer de re-integratie als dat mogelijk is uit met thuiswerkzaamheden.

Mijn bedrijfsvoering is geraakt en ik kan mijn werknemer niet laten beginnen met de werkhervatting die de bedrijfsarts heeft geadviseerd. Hierdoor wil ik geen deelherstel doorvoeren. Mag dat?
Nee, het deelherstel moet doorgevoerd worden. Motiveer in het Plan van Aanpak dat werkhervatting niet mogelijk is door de coronacrisis. 

Voor meer informatie of begeleiding bij ziekteverzuim, neem contact op met onze HR-adviseurs Katja Siegers (06 333 689 27) en Nicole Roskamp (06 317 919 54) of stel uw vraag via hr@dcprofs.nl.

Bronvermelding: Veelgestelde vragen coronavirus (COVID-19) Werkgevers', HumanTotalCare B.V., versie 24 maart 2020.

Disclaimer: In dit blog proberen wij je uiteraard zo volledig en correct mogelijk te adviseren. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor maatwerkadvies kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Onze algemene voorwaarden praktijkadvies zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website www.dentalcareprofessionals.nl.

Auteur Nicole Roskamp
Publicatiedatum 27-4-2020 13:39
Contact
Herenstraat 43
1404 HC Bussum
Telefoon:    035 6959501
Email:          info@dentalcareprofessionals.nl
Website België: www.dentalcareprofessionals.be

Volg ons

© Copyright 2020 Dental Care Professionals Contactgegevens
OTYS Recruiting Technology
Snel zoeken