Vakantie tijdens ziekte en ziekte tijdens vakantie

De zomerperiode is bij uitstek geschikt om van welverdiende vakantiedagen te genieten. Maar hoe zit het als een medewerker van je praktijk tijdens de vakantie ziek wordt? En hoe zit het met medewerkers die vanwege ziekte in een re-integratietraject zitten? Mogen zij vakantiedagen opnemen?

Vakantie tijdens ziekte

Als je ziek bent, hou je als werknemer recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Ook mag een (gedeeltelijk) zieke medewerker op vakantie, mits hij of zij over deze periode gewoon vakantiedagen opneemt. Hierbij geldt dat vakantie de re-integratie niet in de weg mag staan.

Indienen vakantieaanvraag

Een zieke werknemer die op vakantie wil, moet een vakantieaanvraag indienen. De werkgever beoordeelt deze op dezelfde manier als iedere andere vakantieaanvraag.

Weigering vakantieaanvraag

Er zijn vier redenen waarom de vakantieaanvraag van een zieke werknemer geweigerd mag worden:

  1. Als de vakantie het herstel of de re-integratie belemmert
  2. Als de vakantie een lopend re-integratietraject ernstig verstoort
  3. Als sprake is van ‘gewichtige redenen’ of een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’
  4. Als er onvoldoende opneembare vakantiedagen zijn

Belemmeren van de re-integratie

Een vakantie kan het herstel van een zieke werknemer bevorderen. Denk aan een collega met een burn-out die er even tussenuit moet. Als de voorgenomen vakantie de re-integratie belemmert, mag de werkgever een vakantieaanvraag weigeren.

Verstoren van de re-integratie

Zit de medewerker middenin een re-integratietraject en zijn afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de bedrijfsarts, medisch specialist of therapeut? Of is een medische ingreep gepland? Als het re-integratietraject door uitstel van deze afspraken vertraging oploopt, kan de werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen

Een werkgever kan een vakantieaanvraag weigeren als deze tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Hiervan zal bij een zieke medewerker minder snel sprake zijn, zeker als deze langdurig arbeidsongeschikt is.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt en zich vanaf zijn vakantieadres ziek meldt, dienen de betreffende vakantiedagen in ziektedagen omgezet te worden.

Ziektedagen of vakantiedagen?

De dagen waarop de medewerker ziek is, tellen niet als vakantiedagen en kunnen later opnieuw opgenomen worden. Mogelijk zijn in de arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken zijn vastgelegd, maar dit mag alleen om ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen gaan. De medewerker kan er eventueel vrijwillig mee instemmen dat ziektedagen van het vakantiesaldo afgaan. Ook dit kan alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Ziek melden tijdens vakantie

Als een medewerker tijdens de vakantie ziek wordt, moet hij zich zo snel mogelijk ziek melden en het verblijfadres doorgeven. Als dit wijzigt, moet hij het ook melden. Bij herstel dient de werknemer zich beter te melden.

Geheel of gedeeltelijk ziek

Een medewerker die parttime werkt en deels ziek is, moet in de ziekteperiode ‘onverkort’ vakantiedagen opnemen (volledige dagen). Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de zieke medewerker verplicht om volledige vakantiedagen op te nemen.

Tips

  • Zorg voor een helder verzuimprotocol dat alle medewerkers informeert over de regels, rechten en plichten bij ziekteverzuim. Hierin leg je alle afspraken en stappen vast, van ziek- tot betermelding. Zo kun je veel discussie voorkomen!
  • Overleg met de zieke medewerker of hij of zij (gedeeltelijk) van zijn vakantie kan genieten en akkoord gaat met het afboeken van (bovenwettelijke) vakantiedagen.
  • Vraag de medewerker die zich tijdens zijn vakantie ziek meldt om een plaatselijke arts te bezoeken en zijn bevindingen schriftelijk te laten vastleggen. Zo kan eventueel later worden vastgesteld in hoeverre de ziekmelding terecht was.

Uitval van praktijkmedewerkers voorkomen met een effectief verzuimbeleid? Wij helpen je snel op weg.

Bel gerust met Wendy Sol of Valesca Nederlof: 035 – 69 59 501 of mail info@dcprofs.nl.